שמואל הקטן וברכת המינים

ד' באדר א' תשס"ח

שאלה 1:

1. איך מיישבים את המקורות סותרים לגבי תקופתו של שמואל הקטן? שהרי בסוטה מח: כתוב שהוא התנבא על 'שמעון וישמעאל לחרבא' ולפי פרש"י שמדובר על רבן שמעון בן גמליאל הזקן וישמעאל בן אלישע זה בלתי אפשרי כי אנו נמצאים בבית מדרשו של רבן גמליאל דיבנה והני תרי גברי רברבי חיו 3-4 דורות לפניו!

ישנם עוד מקורות שמצביעים על כך ששמואל הקטן חי בתקופה של רבן גמליאל הזקן. אם כך איך זה יכול להיות שמדובר במי שחיבר את ברכת המינים בזמן שאחרי החורבן.

2. הרב אמר מספר פעמים שברכת המינים חוברה על רקע בגידת המינים בפרושים ושבירת הסולידריות הלאומית. על איזה אירוע מדובר? האם ידוע על התגייסות ממשית של המינים (נוצרים) לצד הרומאים? הרי הם בעצמם נרדפו על ידיהם עד זמן קונסטנטינוס.


תשובה 1:

1. עיין ויקיפדיה ערך שמואל הקטן. יתכן לפרש ששמואל הקטן התגלגל בכמה דורות.

2. הם ישבו בפחל שבעבר הירדן לפני תחילת המרד ולא השתתפו בו והמתינו שם לנפילת ירושלים. הנוצרים בעצמם מספרים את זה. מלבד זאת הרדיפות לא התחילו מיד.שאלה 2:

1. איך אנו מפרשים את ה'גלגול' הזה? מאד לא מובן איך רש"י לא תמה על זה שהרי כתוב במפורש שרבן גמליאל דיבנה ביקש ממנו והוא מנבא על אירוע שהתרחש הרבה לפניו!

2. איזה הוכחה יש לנו מהמקורות שלנו שברכת המינים נתקנה על שבירת הסולידריות הלאומית ?


תשובה 2:

1. התכוונתי לדעה שהיו שני שמואל הקטן. יתכן שהראשון הוא בן דורו של ר"ג הזקן והשני הוא גלגול שלו. יתכן שגם הראשון הוא גלגול של שמואל הרמתי. זה מתחזק אצלי משום שהמאמר התלמודי "בנפול איבך אל תשמח" (שמקורו במשלי) והמיוחס באבות לשמואל הקטן מיוחס במדרשים מסוימים לרבי שמואל בר אבא ובמקום אחר לאמורא שמואל. בדומה לזה נמצאת מחלוקת הראשונים אם רבי אליעזר הקליר הוא התנא רבי אלעזר ברבי שמעון או מהסבוראים, ודעת האר"י שהשני היה גלגול של הראשון. נדמה לי שרש"י סובר שהיה רבן גמליאל אחד בלבד.

2. זו הנחה המחוזקת מהידיעה ההיסטורית שבדברי הרמב"ם בהלכות תפילה על ברכת המינים.