השגחה על צדיקים ורשעים

ד' באדר א' תשס"ח, ד' בחשון תשס"ט, ג' בניסן תשע"השאלה 1:

א' באחד מהשעורים על ספר שמות, הסברת כי על רשעים אין השגחה והיא שמורה לצדיקים.

1. מה עם הבינוניים?

2. יש בתורת ההסתברות מושג "תוחלת", שהוא לעניינינו דומה לממוצע המקרים. רשעים שרע להם כתוצאה מהמקרה, בממוצע ינסו לתקן את דרכן לכן רוב הרשעים שנשארים רשעים לאורך זמן הם רשעים שטוב להם (ללא שום השגחה אלא רק באופן מקרי).

לכן מה שאנו נראה במציאות שתוחלת ההסתברות של "טוב" עבור רשע לאורך זמן היא חיובית (היא לא יכולה להיות שלילית כי עולמינו אינו רוע, הבעיתיות היא שהיא לא אפס). את זה אפשר לראות גם בלי מתמטיקה, רק על ידי שמיעת החדשות. לכאורה יש חוסר מוסריות בכך שמהצד נראה כי לרשעים בממוצע טוב. (הסברתי כבר שאפשר להסביר כי זה רק נראה, אך צדק חייב גם להיראות לא רק להיעשות.)

3. אני לא נכנס לחישובי הבורא, אך אין צדיק גמור שלא יטעה ולו במעט, לכן בהשגחה ירע לו (אולי כדי להעלותו) לכן, כאן הטענה שלי היא ספקוליאטיבית, בממוצע אנו "נראה" כי לצדיקים רע.

המראה אינו מוסרי!!!!

ב' איך להבדיל באופן מעשי(מאפיינים מובהקים) אצל גויים עבודה זרה, עבודת אלילים, מינות, עבודת כוכבים ומזלות, עבודת אלוהים אחרים, עבודת אלוהי נכר הארץ. האם ראשונים וחז"ל משתמשים במושגים הללו עם אותה כוונה כמו מקרא. ושאלה מעשית מהי עבודה זרה של גויים (כיום) שאם אראה אותה אסור יהיה לי ללעוג לה (כפי שציינת בעת לימודה של איגרת תימן).

תשובה 1:

1. השגחה חלקית לפי המדרגה.

2. למד ספר "דעת תבונות" לרמח"ל.

3. ההבחנה היא לפי הנלעג או הברברי שבמעשיהם. בימינו אין נפקא מינה, הכל בזוי. אבל התוך שבגישתם ניתן לפעמים לעילוי אצל בעלי תבונה.שאלה 2:

אמרת "השגחה חלקית לפי המדרגה". האם אפשר להגיד כי לחלוטין אין השגחה רק לרשעים גמורים?

תשובה 2:

נכון.שאלה 3:

הרב הסביר שעניין ההשגחה הפרטית לדעת הרמב"ם ובכלל לדעת הראשונים, הוא שההשגחה עולה לפי רמת חשיבות וצדקות האדם. הרב הסביר שהדיעה הרווחת בציבור כאילו ה' משגיח על כל פרט מקורה בחסידות והיא חדשה יחסית.

הרב הביא כדוגמה את העובדה שאם אדם פשוט זכה בלוטו, אין זה בהכרח מצביע על השגחת ה'.

על דיעה זו אני רוצה להקשות מספר קושיות:

האם אדם פשוט שזכה בלוטו צריך להודות לה'? אם כן למה?

האם אדם פשוט צריך לברך על נס שקורה לו? הרי יכול להיות שזה יד המקרה.

האם אדם פשוט אשר עובר ייסורים צריך לעשות חשבון נפש ולראות בכך עונש או ניסיון, או שמא בסה"כ מדובר בצירוף מקרים אכזרי?

תשובה 3:

אדם פשוט שמודה לה' או שהיסורים מביאים אותו לחשבון נפש כבר אינו אדם פשוט, ואז מה שקורה לו אינו מקרי.שאלה 4:

האם בתפישת עולם כי קיימת השגחה כללית, אך ההשגחה הפרטית היא מצומצמת ביותר או כלל לא קיימת יש כפירה ביסודות היהדות לדעת הרב?

תשובה 4:

ההנחה שלא קיימת השגחה פרטית היא כפירה אבל השיטה הסבורה שההשגחה מדורגת לפי ערכו של הנברא מקובלת.