תפילה - כפי שעומדים לפני מלך

ב' בכסלו תשס"ח

שאלה:

בהלכה נאמר שיש לעמוד בתפילה בלבוש הראוי לעמידה בפני מלך. הכהנים מורידים את הנעלים באמצע החזרה. כהן המרגיש שכך הוא לא היה הולך לפני מלך: איך הוא מסתדר עם ההלכה שהובאה לעיל? מה הגדרים המדוייקים של עמידה בלבוש הראוי לפני מלך?


תשובה:

אין ההלכה הזאת נוגעת לנעלים, שחליצתם מורה על שפלות, ככוהנים במקדש שהלכו יחפים ולבשו בגדי פאר. לבוש שלפני מלך נוגע במה שדרכו להתכסות ולא באיכות הבגדים.