הירושלמי והאר"י על גידול זקן

י' בחשון תשס"ח

שאלה 1:

נראה לכאורה לפי התלמוד הירושלמי שגידול זקן אינו מומלץ, אשמח להסבר.

להלן ציטוט:

"אי זו אומה כאומה הזאת! בנוהג שבעולם, אדם יודע שיש לו דין, לובש שחורים ומתעטף שחורים ומגדל זקנו, שאינו יודע היאך דינו יוצא. אבל ישראל אינן כן, אלא לובשים לבנים ומתעטפין לבנים ומגלחים זקנם ואוכלין ושותין ושמחים [בראש השנה], יודעין שהקב"ה עושה להן ניסים" (ירוש' ר"ה פ"א ה"ג)


תשובה 1:

הכוונה לגידול פראשאלה 2:

לפי האר"י נראה שאין לנגוע בזקן – כך שזה עונה על ההגדרה "גידול פרא". האם האר"י חולק על הירושלמי?


תשובה 2:

דברי האר"י הם ליחידי סגולה.