הלכה למשה מסיני

י"ח בתשרי תשס"ח

שאלה:

במה נשתנו מצוות מסויימות כגון אלו הקשורות בתפילין עליהן נאמר שהן "הלכה למשה מסיני"? הרי כל המצוות ניתנו למשה בסיני?


תשובה:

הביטוי הלכה למשה מסיני מציין הלכות מקובלות באומה, שאין מקורן ידוע. לגבי התפילין, לא נאמר הביטוי הזה, כי אם לגבי פרטים, כגון זה שהרצועות שחורות, שאין לזה מקור ידוע מלבד המסורת.