אמונת המשיח רק בזמן הגלויות?

י"ח באב תשס"ז

שאלה:

ברצוני לדעת ממתי העם ישראל מחכה לביאת המשיח? אנשים שחיו בתקופת יהושוע או בזמן בתי מקדש גם חיכו לביאת המשיח? אם כן, מה היתה הגדרתם למשיח?

גם באותו הקשר, האם האנשים שחיו בתקופת בית ראשון ידעו שיחרב הבית המקדש ושייצאו לגלות? האם ידעו שעתיד להיבנות בית מקדש שני וגם שלישי? קשה לי לדמיין ששלמה המלך ידע שבית המקדש היפה שהוא בנה עתיד להחרב.

שתי השאלות בעצם קשורות, וביחד מתחברים לשאלה אחת, האם רק בזמן גלויותנו אנו מחכים לביאת המשיח או במשך כל ההיסטוריה שלנו? וא"כ, אולי ביאת המשיח הוא הצד האופטימי של העם ישראל שכל פעם שאנו נמצאים בגלות אנו מאמינים שייבנה עוד בית מקדש. ולכן אין הבטחה שלא יהיה בית מקדש רביעי או חמישי...


תשובה:

תמיד סברו ישראל שתיקון העולם יבוא על ידי מלכותם במדינתם. כך ידע אברהם אבינו שעל ידי שיצא לארץ ישראל וייעשה לגוי גדול, כלומר ישות מדינית, יתקיים "וברכו בך כל משפחות האדמה". וזה גם התוכן של שלושת המקומות בתורת משה שמצטט הרמב"ם בהכות מלכים כמקור למשיח מן התורה. הידיעה שהגואל יהיה דוקא מלך מבית דוד נקבעה רק משעה שנכרתה ברית עם דוד, ולפני כן סברו שרוממות קרנם של ישראל היא תיקון העולם כדברי יהושע אחרי כשלון כיבוש העי "ומה תעשה לשמך הגדול". בכל הדורות ציפו שהמלך מבית דוד יתקן את העולם ו"אליו גוים ידרשו והיתה מנוחתו כבוד".

שלמה ניבא את אפשרות החורבן כמבואר בתנ"ך בפירוש.

בית שלישי לא יחרב. זה מפורש בדברים פרק ל כמוכח מירושלמי שביעית פ"ו ה"א ובאיכה פרק ד, כב כמפורש בפירש"י שם. יש לי על זה קלטת "האם מדינת ישראל תתקיים לנצח" במכון מאיר.