נוסח בספר תורה

כ"א בסיון תשס"ז

שאלה:

במדרש רבה על בהעלותך פרשה א' דורשים את המלה תיעשה בשמות כה פסוק לא הכתובה ביו"ד. זה הנוסח בכל המקורות שבידי.

להפתעתי, בנוסח המופיע באתר של מכון ממרא הכתיבה היא בלא יו"ד.

בתשובה לפניתי אליהם הסבירו לי כי זה אחד מתשעה מקומות בהם שונה הנוסח אצל האשכנזים מזה של הספרדים והוסיפו כי השגיאה אצל האשכנזים. עוד אמרו כי הבסיס לעבודתם הינם 'תעודות המסרנים של טבריה עצמם, ואין כל מדרש עולה עליהם' ומשום כך הנוסח אצלם הוא הנכון.

שאלותי:

א. כיצד נקבעת עדיפות המקורות לגבי הנוסח בספר התורה?

ב. אם אמנם בנוסח הנכון הוא בלא יו"ד, איך להתייחס למדרש?


תשובה:

היתה החלטה בימי הגאונים לסמוך על הכרעתם של חכמי המסורה שבטבריה. לפיכך "הנוסח הנכון" ייקרא זה התואם את מסורתם. אין בכך להכריע שזה הנוסח ה"היסטורי" כי אם שכך ההלכה. המדרש יכול לבטא את המסורת האלטרנטיבית אע"פ שבמקרה ספציפי זה אין כל צורך לומר כן, כי המדרש דורש לפי הנשמע לאוזן, שהוא כאילו כתובה יו"ד.