תכונותיו של המשיח ואופי הגאולה

י"ג באייר תשס"ז, ה' בשבט, כ"ג בניסן תשס"ח, ו' בחשון תשס"ט, כ"ז בתשרי, כ"ט באב תשע"אשאלה 1:

בעקבות השעור של הרב על יום העצמאות התעוררו אצלי שאלות רבות, אשמח אם הרב יענה עליהן בפירוט.

בשיעור מוזכר שהמשיח הוא קודם כל דמות פוליטית, בעל סמכויות שלטון של מלך, ולאו דוקא ת"ח. האם משיח הוא לא נביא? האם לנביא צריכות להיות ידיעות בתורה כשל ת"ח, או כישורים נפשיים במידות וכו'? כאשר יבוא משיח בקרוב בעז"ה, האם הוא יעמוד בראש משטר דמוקרטי, או שתחת זאת הוא יקים משטר מלוכני? איזה משטר נחשב עליון יותר מוסרית?

האם אנחנו מאמינים בגאולה הדרגתית-התפתחותית, או בגאולה משיחית-פתאומית? ולפי התשובה לשאלה הנ"ל, איך ניתן לומר שאני מאמין בביאת המשיח בכל יום שיבוא? או שהכוונה היא שאני מאמין כל יום, ולא שהוא יבוא כל יום? אחישנה-זו גאולה פתאומית, לא?

תשובה 1:

המשיח יהפוך לנביא כשתבסס מלכותו. רמב"ם מלכים י"ב. לשם כך הוא גם יגדל בתורה ובחכמה. סביר שיהיה דמוקרטי. עי' ר"י אברבנאל על "ואמרת אשימה עלי מלך". הגאולה תבוא איך שירצה הקב"ה, אין ציור הכרחי. בכל יום, פסיק, שיבוא.שאלה 2:

הרמב"ם בהלכות תשובה ט,ב אומר שהמשיח יהיה בעל חכמה יותר משלמה.

אבל בהלכות מלכים ומלחמות כשהרמב"ם מזכיר את כללי זיהוי המשיח הרמב"ם מזכיר רק "הוגה בתורה ועוסק במצוות כדוד אביו" ואינו מזכיר תנאי שהמשיח צריך להיות חכם משלמה.

וגם בר כוכבא שרבי עקיבא אמר עליו הוא המשיח מן הסתם לא היה חכם יותר משלמה.

האם אין פה סתירה?

תשובה 2:

כתב הרמב"ם שכשתתיישב מלכותו של המשיח, תנוח עליו רוח הקודש. לפי זה יוצא שהוא אישיות מתפתחת, שתחילתה אינה חייבת להיות בשיא הרוממות.שאלה 3:

יש לי מס' שאלות ברשותו, על כמה שיעורים ששמעתי מכבודו:

א. בעניין "יתי ולא אחמינה", הרב אמר שעולא פחד מהחילוניות, אם אני לא טועה. לא הבנתי איך הרב הגיע למסקנה זו. בדקתי במפרשים ולא מצאתי רמז לעניין. אשמח אם הרב יאיר את עיניי.

הרמב"ם לגבי משיח - הרב הזכיר שהרמב"ם דיבר על מלך, לכן הוא צריך להיות בשלטון, ולא דיבר על רב. אמנם נכון הוא הדבר, אך בנוסף לתנאי זה הרמב"ם מוסיף שיהא הוגה בתורה כדוד אביו. סימן הוא שהוא כן צריך להיות תלמיד חכם, וכו' הוא צריך להיות גדול הדור. אם כן- מדוע תנאי זה הוא שולי לעומת תנאי המלכות? אין הם שווים בתוקפם? האם גדול הדור לא בעמדה שווה לראש הממשלה לעניין חזקת משיח? שניהם לא ממלאים את כל התנאים למשיח אך נראה שלפחות הם בעמדה שווה.

תשובה 3:

א. על פי תגובת רב יוסף שאינו חושש מטולא דכופיתא, שהוא לפי הרב קוק ב"המספד בירושלים" החילונות. מאחר וטעם לפחדם של רבה ושל רבי יוחנן מפורש בסוגיה, אין זה אלא שרב יוסף ענה לעולא.

ב. סימן שהוא צריך להיות דתי ונאמן לרבנים, כמו שבן כוזיבא היה נאמן לרבי עקיבא. המשיח נושא את התואר "מלך" ולא "רבינו". הוגה בתורה אינו דוקא גדול הדור. בימי דוד, מפיבושת היה גדול ממנו.שאלה 4:

באחד משיעוריו על יום העצמאות אמר הרב שהמשיח לא מחייב שיהיה תלמיד חכם, אלא בעיקרו איש פוליטי, ע"פ הפסוק הנה מלכך יבוא לך, אבל המשך הפסוק הוא - צדיק ונושע הוא, אם כן ישנו עוד תנאי: שיהיה צדיק. אם כן מדוע אנו מתעלמים מתנאי זה ומתייחסים רק להיותו מלך?

תשובה 4:

צדיק בודאי, לאו דוקא ת"ח.שאלה ותשובה 5 (תשובת הרב מודגשת):

1.האם נכונה הטענה של חסידי חב"ד שהמשיח ילמד תורה אפילו את משה רבינו (כיוון שהוא יהיה מופלג בחכמה ממנו)? האם הרב מכיר מקור בדברי חז"ל לכך?

2.האם יתכן שהמשיח יהיה נביא גדול ממשה?

דעת חז"ל בילקוט על הפסוק ישכיל עבדי, היא שהמשיח יהיה גדול ממשה וגם בנבואה. אמנם הרמב"ם מיתן את זה ואמר שיהיה קרוב למעלת משה. וישוב לזה עיין בשמונה קבצים לראי"ה קוק, ח, קנז.

3.האם יתכן שהמשיח יהיה גדול ממשה בחכמת התורה?

כן.

4. האם המשיח יהיה בהכרח גם נשיא הסנהדרין?

לא.שאלה 6:

הרמב"ם בהלכות מלכים פוסק שהמשיח לא יעשה נסים וזאת הרמב"ם לומד מזה שר' עקיבא חשב שבר כוכבא הוא המשיח למרות שבר כוכבא לא עשה נסים אך הרמב"ם כותב בהמשך דבריו שאם יגיע מלך מבית דוד ויעסוק בתורה כדוד אביו... הרי הוא בחזקת משיח. שאלתי היא שאם אנו לומדים מר' עקיבא שמשיח הוא דמות הדומה לבר כוכבא שאינו עושה נסים כך גם יש לנו ללמוד שהמשיח אינו צריך לעסוק בתורה כדוד שהרי ידוע שבר כוכבא לא היה תלמיד חכם גדול ולמרות זאת ר' עקיבא חשב שהוא המשיח. אז מדוע הרמב"ם פוסק שהמשיח צריך לעסוק בתורה כדוד המלך? ומאיפה הרמב"ם לומד זאת?

תשובה 6:

עוסק בתורה כדוד הכוונה היא שהוא אורתודוקסי ולא קראי ומתייעץ עם הרבנים בדיוק כדרך שעשה דוד. למד זאת מהמדרשים המדברים על דוד כמשיח ראשון.שאלה 7:

מה כוונת המדרשים שלכאורה משמע מהם שהמשיח הוא דמות מופתית? כמו "פתאום יבוא האדון אשר אתם מבקשים" או שמלך המשיח עומד על גג בית המקדש וכו' וכן מכך שנראה בכמה מקומות שהוא יבוא, כאילו מעצמו, ולא שאנו נקים אותו.

תשובה 7:

הביטויים על ביאת המשיח כדמות פלאית הם דרך הביטוי המקובל במדרשים.