מצוות ישוב הארץ בזמננו

ה' באייר תשס"ז

שאלה:

רגילים לומר כי אנו פוסקים ומקיימים מצוות ישוב הארץ כדעת הרמב"ן ורוב הפוסקים, שלא כדעת ה"מגילת אסתר" במחלוקתם בתוספת לספר המצוות מצוה ד'.

מעיון בדבריהם נראה לכאורה שאין צורך לומר כך:

הרמב"ן מחדש שדברי חז"ל בשבח ישיבת ארץ ישראל ע"י יחידים משמעותם שגם כך מקיימים את המצוה - גם יחידים בזמן הגלות, ובא המגילת אסתר ואומר: "ומה שאמר הרמב"ן, שהחכמים אמרו כי כיבוש הארץ הוא מלחמת מצווה, זהו כאשר לא נהיה משועבדים לאומות."

כלומר מחלוקתו רק על זמן הגלות. והוא מגדיר גלות - משועבדים לאומות. אם כך בזמננו שאיננו משועבדים לאומות אנו מקיימים מצוות ישוב הארץ גם לדעת המגילת אסתר!

שאלתי ובקשתי מכבוד הרב להורות לי האם דבריי נכונים אם לאו.


תשובה:

דבריך הם הם דבריו של רבי צדוק מלובלין בדברי סופרים, יד.