היהדות - דת או אומה? שיטת חב"ד

כ' בתשרי, ט"ז באדר א' תשס"ח, ו', ז' בחשון תשס"ט, י"ז באלול תש"ע, כ"ו באדר תשע"השאלה 1:

הרב הסביר באינטרנט את שיטתם של חסידי חב"ד בדבר הציונות והמדינה. אמת שעל פניו כך באמת הם סוברים, אולם דברים אלו של חב"ד נראים לכאורה שטחיים, שהרי כדי להבין שהיהדות היא איננה רק דת אלא אומה הסטורית בעלת מגמות פוליטיות של ממלכת כהנים וגוי קדוש עם השפעה על האומות לא צריך להיות כ"כ חכם אלא פשוט לקרוא את החומש והנביאים ודברי הרמב"ם הפשוטים והברורים?! נראה שדברי חב"ד הם קצת יותר עמוקים שהרי העומדים בראשם היו אדמור"ים ות"ח מופלגים?!

תשובה 1:

התפלגות הדעות בשאלה אם היהדות היא דת או אומה היא פונקציה של שורש נשמה. האזן לקלטת שלי "סמיכת גאולה לתפילה".שאלה 2:

הרב ענה בהזדמנות שהתפלגות הדעות על היהדות האם היא דת או אומה היא פונקציה של שורש נשמה. כמו כן שמעתי מהרב כמה פעמים שהדעה הראשונה שסברה שהיהדות היא דת שאיננה קשורה ללאום של ישראל זו הנצרות. האם ליהודים יכולה להיות שורש נשמה שמביא לדעות נוצריות?

תשובה 2:

כן.שאלה 3:

הרב ענה באחת התשובות ש"התפלגות הדעות בשאלה אם היהדות היא דת או אומה היא פונקציה של שורש נשמה". לפי זה, האם אין מה לשכנע אדם חרדי ולהסביר לו על דרך הציונות הדתית או הפוך, כי לכל אחד נשמה אחרת?

תשובה 3:

אדם יכול להשתכנע באמת המנוגדת לשורשו אבל זה קשה יותר.שאלה 4:

ראיתי את תשובתך באתר לשאלה: מה ההבדל בין הציונות הדתית לבין החרדים. הראו לי מקור - רבנו סעדיה גאון בספרו האמונות והדעות מאמר ג' פ"ז "אומתנו איננה אומה כי אם בתורתה". רציתי לשאול אם הרב יכול להפנות אותי למקורות של גאונים או ראשונים שסוברים אחרת.

תשובה 4:

רבינו סעדיה אומר בדיוק כמו כולם ואין מחלוקת בדבר עד ימינו. המשפט הזה פשוט מוצא מהקשרו. רס"ג כותב זאת כתשובה לטענה הנוצרית שהתורה בטלה. הוא משיב שמאחר והובטח שהאומה הישרלית נצחית, ומאחר ואין אומתנו אומה אלא בתורתה, אם כן התורה נצחית. יוצא שלפי דבריו האומה היא המאשרת את התורה ולא להיפך. וכדברי תנא דבי אליהו שישראל קודמים לתורה.שאלה 5:

כיצד אתה מגדיר "דת"? ומהי "אומה"?

תשובה 5:

דת היא מערכת של מעשים ואמונות הפונה מהיחיד אל האלוה שמבטיחה לנאמניה אושר. לעומת הנבואה שהיא פניה מהאלוה אל הכלל. אומה היא ישות קולקטיבית פוליטית.שאלה ותשובה 6 (תשובת הרב מודגשת):

" עוד פתח ר' יהודה בכבוד תורה ודרש: 'הסכת ושמע ישראל היום הזה נהיית לעם'. וכי אותו היום נתנה תורה לישראל? והלא אותו היום סוף ארבעים שנה היה אלא ללמדך שחביבה תורה על לומדיה בכל יום ויום כשם שנתנה מהר סיני" - ברכות (ס"ג-ב'). משמע שעם ישראל נהייה עם רק כשקיבל את התורה. עד מתן תורה כבר היינו "עם". מכאן ואילך נהיה ל"עם לה'".

ועוד לפי שאומתינו בני ישראל אינה אומה אלא בתורותיה. וכיוון שאמר הבורא שהאומה תעמוד כימי השמים והארץ, הרי בהכרח שתורותיה עומדות כימי השמיים והארץ" - אמונות ודעות (ג,ז). רס"ג מוכיח את נצחיות התורה מפסוקים המדברים על נצחיות עם ישראל, מכיוון שעם ישראל הוא עם רק בזכות התורה. רס"ג מבאר שמאחר והמצב בזמן הגלות הוא שאין אומתנו אומה אלא בתורותיה, נצחיות האומה מוכיחה את נצחיות התורה.