הרב אורי שרקי

תיקון עולם

מתורתו של הרב אברהם יצחק הכהן קוק זצ"ל

"מעייני הישועה", י"ד בתשרי תשס"ב
בחג הסוכות, אנו נותנים את הלב לתפקיד האוניברסלי של גאולת ישראל. אמנם מתחילה גאולתנו בפעולה כלפי פנים, פעולתו של משיח בן יוסף:

"במשיח בן יוסף, מתגלה התכונה של לאומיות ישראל מצד עצמם" (אורות, עמ' קס).

אך זאת אינה אלא המדרגה הראשונה של הגאולה, המכשירה את הקרקע לפעולה נרחבת יותר, כלפי האנושות:

"אמנם התכלית האחרונה אינה התגדרות התייחדות הלאומיות בלבדה כי אם השאיפה לאחד כל באי עולם למשפחה אחת לקרוא כולם בשם ד', ואף על פי שזה צריך גם כן מרכז מיוחד מכל מקום אין הכוונה כולה רק המרכז כי אם פעולתו גם כן על הכלל הגדול." (שם)

בזמן המעבר, כשצריך לקנות הרגלי חשיבה חדשים החובקים עולם ומלואו, עשוי להיווצר משבר בזהות הלאומית הצרה, שלא הפנימה עדיין את היסוד האוניברסלי:

"וכשצריך העולם לעבור עניין הלאומיות אל הכללות צריכה להיות גם כן כעין הריסה אל הדברים שהושרשו מצד הלאומיות המצומצמת, שיש עמה המגרעות של אהבה פרטית יתרה. על כן עתיד משיח בן יוסף להרג, ומלכות אמיתית וקיימת תהיה משיח בן דוד." (שם)

אבל אין המשבר הזה מורה על תכונה שפלה בנפש, כי אם אדרבה על רגישות גבוהה של הדור, שעוד יצעד הלאה עד כדי ביטול כל הנטיות הרעות מהנפש:

"וכשמידת הכוסף אל הטוב הכללי מגיעה לביטול ערכה של התייחדות הלאומיות, הנה עוד צעד אחד והרע יהיה מבוער גם כן מחיי היחידים, נמצא שביטול יצר הרע והריגת משיח בן יוסף קרובים הם בעניינם זה לזה. לפיכך נחלקו חז"ל בפרק החליל (סוכה נב, א) על הפסוק 'והביטו את אשר דקרו', אם הוא על משיח בן יוסף שנהרג או על יצר הרע שנהרג." (שם)