אברהם יהושע השל וספרו "תורה מן השמים באספקלריה של הדורות"

שיחה בין הרב אורי שרק, גל אלניר ודרור בונדי

טבת תשפ"אהקלטת וידאו