הרב אורי שרקי

ברית

כסלו תש"פ
אחד הערכים הנפלאים ביותר שהתחדשו בחברה האנושית, הוא הברית. זה גורם בעל עוצמה אדירה. הברית מחברת בין שני רצונות, שעד עתה היו נפרדים זה מזה, ועתה הם משותפים, ומחוייבים לפעול ביחד. הפלא הזה הוא המחבר את בני האדם ביניהם ומאפשר להם לחיות ביחד, להקים מוסדות של שלטון ומשפט, לפתח תרבות משותפת ולפעול לשם השגת מטרות כוללות. הפילוסוף רוסו, שעמד על קיומה של התופעה, לא ידע להסביר אותה, אבל ידע לתת לה שם: האמנה החברתית. הוא טען שברגע שבני אדם חיים בחברה, זה מניח שכל אחד מהפרטים ויתר על רצונו הפרטי לטובת הרצון הכללי. הקושי בהסברה זו הוא שמעולם לא שמענו על מאורע שבו בני האדם הכריזו על מוכנותם לוותר על רצונם לטובת הכלל. אמנם זו המציאות, אבל מקורה של המציאות לוטה בערפל. קשה לתת הסבר רציונלי לתופעה מופשטת.

עוד יותר מופלאת היא הברית שהקדוש ברוך הוא כורת עם בני האדם. הבורא, שברצונו החופשי המוחלט מהוה את כל המצוי, מחליט שהוא מתאם את רצונו הבלתי מוגבל עם רצונו של האדם. כאן אנו פוגשים את מידת החסד של הבורא, המבקש לשתף את האדם בהשלמת מעשה בראשית, בהתהלכות משותפת, בבחינת "והתהלכתי בתוככם".

הברית הראשונה שכרת ה' נכרתה לפי חז"ל על המלאכה: "כשם שהתורה ניתנה בברית, כך המלאכה ניתנה בברית. רבי שמעון בן אלעזר אומר: אף אדם הראשון לא טעם כלום עד שעשה מלאכה" (אדר"נ נו"א פי"א). לנוח נאמר "והקימותי את בריתי אתך" (בראשית ו, יח). משתמע מהכתוב שנכרתה אתו ברית עוד מקודם ולא נאמר מהי. נראה שמדובר על הברית הטבעית שכרת ה' עם המין האנושי, לתת לאדם את תפקיד השלמת הבריאה על ידי המלאכה, שראשיתה השימוש באש (אולי לזה רמז בתיקו"ז ש"בראשית" הוא אותיות "ברית אש").

הבריתות שנכרתו אחרי כן, הקשת, מצוות בני נוח, עם האבות, עם לוי, עם עם ישראל בסיני, באוהל מועד, בערבות מואב ובהר גריזים ועיבל, עם אהרון, עם פינחס, עם דוד, הברית שעתיד ה' לכרות עם בית ישראל ובית יהודה באחרית הימים, כל אלה הם העמקת החידוש הנפלא של שיתוף רצון ה' עם רצון האדם.

מתוך הברית בין הבורא לנברא, נבנית גם הברית הזוגית המשפחתית, ואף קדושת הברית האישית.

כך גם הוא עניינה של תנועת נוער. היא יוצרת ברית פנימית בין חבריה, ומכשירה את האדם לפעול עם כל מלוא ההתנסות של בן החברה הבוגרת, ללא כל התוצאות המתחייבות ממנה. זה בית הספר של החיים. לכן מגיעה הערכה רבה לתנועת עזרא שבחרה את "הברית" בתור הנושא המרכזי של חודש הארגון שלה.