שיחות שונות:
שיחה א', כסלו תשע"ז, 10 דקות.
שיחה ב', אדר תשע"ז, 9 דקות.