משמעות צבעי דגלי אומות העולם

ו' בתשרי תשס"ז

שאלה:

"אלא העלה אותו למעלה והראהו אש אדומה ירוקה שחורה לבנה ואמר לו עשה לי כזה. אמר לפניו רבש"ע וכי מנין יש לי אש אדומה ירוקה שחורה ולבנה אמר לו: בתבניתם אשר אתה מראה בהר" .(מדרש שיר השירים רבה) מהו הקשר ,אם ישנו, בין צבעי האש לבין צבעי דגלי בני ישמעאל? מהו הקשר ,אם ישנו, בין תכלת וארגמן לצבעי דגלי בני עשו?

תשובה:

דת ישמעאל היא של מידת הדין השייכת ליסוד האש. תכלת וארמן הם מלשון השתוקקות, כדת בני עשו שיסודה הכוסף.