בעל התניא על הנפש השנית בישראל ואצל הגוים

י"ד באדר תשס"ט, י"ד באדר ב' תשע"אשאלה 1:

בעל התניא כתב שהנפש השנית היא חלק אלוה ממעל ממש והרב פעם ציין שאין להגיד כך שהרי יוצא שחילקת את הקב"ה בגופים מחולקים. אז כדעת מי סובר הרב?

תשובה 1:

אני סובר כבעל התניא. מה שאמרתי הוא שטעות היא לחשוב שביטוי זה משמעותו שהנשמה היא חתיכה של אלהות. הפירוש הנכון הוא שחלק הוא מלשון נחלה, כלומר שהנשמה היא חלקו של הקב"ה בעולמו.שאלה 2:

שמעתי שהרב קורא את פרק א בספר התניא ומסביר שגם לגויים יש שתי נפשות. ׳נפש אלוקית׳ ו׳נפש בהמית׳. שאלתי היא: הרי במפורש נאמר ״דלכל איש ישראל אחד צדיק ואחד רשע יש שתי נפשות״ וכן ״ונפש השנית בישראל היא חלק אלוה ממעל ממש״.

תשובה 2:

צריך לפסק כך: "והנפש השנית, בישראל היא חלק אלוה ממעל ממש". לפי זה הנפש השנית לא בישראל היא חלק אלוה ממעל אך לא "ממש". גם מבואר מהמקורות בכתבי האר"י שבעל התניא מפנה אליהם בסוגריים שיש נשמה לגוי אחרי שהשתדל לקנותה.