קבצי MP3:
שיעור 1 (דף צ', עמוד א', כסלו תש"ס, 48 דקות, 6MB).
שיעור 2 (דף צ', עמוד ב', טבת תש"ס, 52 דקות, 6MB).
שיעור 3 (דף צ', עמוד ב', שבט תש"ס, 52 דקות, 6MB).
שיעור 4 (דף צ"א, עמוד א', שבט תש"ס, 42 דקות, 5MB).
שיעור 5 (דף צ"א, עמוד א', שבט תש"ס, 54 דקות, 7MB).
שיעור 6 (דף צ"א, עמוד א', שבט תש"ס, 58 דקות, 7MB).
שיעור 7 (דף צ"א, עמוד ב', אדר א' תש"ס, 56 דקות, 7MB).
שיעור 8 (דף צ"א, עמוד ב', אדר א' תש"ס, 51 דקות, 6MB).
שיעור 9 (דף צ"א, עמוד ב', אדר א' תש"ס, 44 דקות, 5MB).
שיעור 10 (דף צ"ב, עמוד א', אדר א' תש"ס, 49 דקות, 6MB).
שיעור 11 (דף צ"ה, עמוד ב', אייר תש"ס, 46 דקות, 6MB).
שיעור 12 (דף צ"ז, עמוד א', תמוז תש"ס, 45 דקות, 5MB).
שיעור 13 (דף צ"ז, עמוד א', תמוז תש"ס, 51 דקות, 6MB).