דין ישראל שהרג גוי ודין גוי שגזל

כ"ט בתמוז תש"עשאלה:

1. מדוע ישראל שהרג גוי פטור ממיתה (על אף היותנו סגולה מכל העמים הענין לא מובן)?

2. מדוע גוי שגזל נהרג בדיני ישראל בסייף? ועוד בלא התראה ועפ"י עד אחד?

תשובה:

1. עיין משך חכמה על הפסוק "וכי יזיד איש וגו' ".

2. גם גוי שגזל גוי נהרג. ודעת החלקת יואב שאם נידון בבית דין של ישראל יצטרך עדים והתראה. (אם הגוי הנגזל מוחל, אין הגזלן נהרג. חוקי ענישת גזל המקובלים בחברה מתוקנת נחשבים לויתור של הכלל ואין צורך להרוג את הגזלן. ציינתי את החלקת יואב בתור אחד הפוסקים הסבורים שגם בגוי יש צורך בעדים והתראה אם הדיון היה בפני בית דין של ישראל.)