"והוא יגאלנו שנית..." - מקור

י"א באייר תש"ע

שאלה:

שאלות על שיעור הרב "יום העצמאות - אחרית כראשית":

1. היכן כתוב "והוא יגאלנו שנית וישמיענו ברחמיו לעיני כל חי לאמור: הן גאלתי אתכם אחרית כראשית להיות לכם לאלוקים"? האם בקדושה של שבת?

2. מי תיקן זאת?

3. ומדוע הכוונה לגאולתנו? אולי הכוונה לבית שני?

תשובה:

1. בקדושת מוסף של שבת ויו"ט.

2. הסבוראים.

3. הסבוראים היו אחרי חורבן בית שני.