האם כל המצוות לאומיות?

י"ט בטבת, כ' בניסן, ט"ו בתמוז תשס"טשאלה 1:

1. האם כל המצוות שבתורה הן לאומיות?

2. כיצד שילוח הקן היא מצווה לאומית?

תשובה 1:

כן.

כי היא מרמזת לגלות השכינה בגלות (תיקוני הזוהר).שאלה 2:

כיצד מצוות בשר בחלב היא מצווה לאומית?

תשובה 2:

כי היא נגד מנהגם של עובדי אלילים בחגיהם.שאלה 3:

הרב אמר שכל להמצוות אין תוכן דתי אלה לאומי בלבד. מה אם יראת שמיים ואהבת הבורא ומצוות צניעות?

תשובה 3:

גם. ואהבת את ה' אלוהיך מכוון לאלוהי ישראל המוזכר ב"ה' אלהינו ה' אחד" בפסוק שלפני זה. כמו כן "את ה' אלוהיך תירא". גם פה הסיומת "ך" מכוונת כנ"ל. צניעות הינה הבדלה לאומית מדרכי הגוים: "אשר אתם זונים אחריהם, אני ה' אלוהיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים", "כי ה' אלוהיך מתהלך בקרב מחניך ולא יראה בך ערות דבר".