"אין הקב"ה מביא תקלה על ידן צדיקים"

כ"ט בתשרי תשס"ט

שאלה:

הגמרא בכמה מקומות (כתובות כח. יבמות צט: גיטין ז. ועוד) מעלה את הטיעון: "השתא בהמתן של צדיקים אין הקב"ה מביא תקלה על ידן צדיקים עצמן לא כל שכן?!" - ולא מובן לי מה כוחו של טיעון זה, שהרי מצינו שצדיקים כן טעו וטועים ובאו תקלות על ידם (גם בגמ'!).


תשובה:

מדובר בתקלה של מאכל אסור (תוס').