לימוד נושאי ימות המשיח

כ"ה אייר תשס"ח

שאלה:

רמב"ם הלכות מלכים פרק יב:

"ולעולם לא יתעסק אדם בדברי ההגדות, ולא יאריך בדברי מדרשות האמורים בעניינים אלו וכיוצא בהן; ולא ישימם עיקר--שאינן מביאין לא לידי אהבה, ולא לידי יראה. וכן לא יחשב הקיצין; אמרו חכמים, תפוח דעתן של מחשבי קיצין. אלא יחכה ויאמין בכלל הדבר, כמו שביארנו."

שאלה: מה אני אמור ללמוד מהלכה זו? האם אין הלכה זו משרתת/מייצגת את הלך המחשבה החרדית בנושאי גאולה וימות המשיח?


תשובה:

לא. כי יש "להאמין בכללות הדבר" כפי מה שביאר הרמב"ם, ויש די והותר בכך להעמיק. הפרטים של תהליך הגאולה הם אלה שאין לעסוק בהם יתר על המידה.

עזרו להפצת התורה של הרב!

כתבו למנהל האתר
כל הזכויות שמורות. Ⓒ תשע"ג (2013)