גן עדן, תחיית המתים

י"ב בניסן תשס"ח

שאלה:

א. הרמב"ם בפרק חלק כותב שגן עדן זהו מקום ארצי שיש בו נהרות ואילנות טובים וכו' והוא יהיה לצדיקים לעתיד לבא. משמע שאין הוא קושר את גן עדן כלל אל החיים שלאחר המוות אלא לשכר עתידי לצדיקים. וקשה, שהרי כתוב בסוף פרק א' של מסכת דרך ארץ זוטא שעשרה נכנסו לגן עדן בחייהם, משמע שהשאר נכנסים רק כשהם מתים?

ב. בהמשך מביא הרמב"ם את דברי חז"ל בבראשית רבה שתחיית המתים לצדיקים בלבד. וכן בגמרא כתוב שמי שכופר בתחיית המתים לא יזכה לקום בה. כיצד דברי חז"ל הללו מסתדרים עם דברי האר"י והמקובלים שכל אחד מישראל יש לו חלק לעוה"ב כפשוטו?


תשובה:

א. גן עדן תחתון וגן עדן עליון.

ב. אחרי תיקונים, כולם צדיקים.