ברכה על קביעת מזוזה

ב' באדר א', כ"ד באב תשס"ח, י"ג בכסלו תשנ"טשאלה 1:

האם יש הבדל בברכת קביעת מזוזה בין שזה ביתי (אני קובע) בין שאני קובע לאחרים?


תשובה 1:

לא.שאלה 2:

ראיתי באתר שאין הבדל בברכה על קביעת מזוזה בין ביתי לבית של חברי.

מנגד ראיתי באתר ישיבה שהרב אליעזר מלמד כותב בפניני הלכה כך: "וזה נוסח ברכת המזוזה: "ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם אשר קדשנו במצוותיו וציוונו לקבוע מזוזה". ונוסח זה טוב דווקא לאדם הקובע מזוזה בביתו, שהוא יכול לומר אשר ציוונו לקבוע מזוזה, מאחר שהוא עצמו נתחייב במצווה זו. אבל אדם הקובע מזוזה בבית חבירו, יברך בנוסח שונה מעט: "אשר קדשנו במצוותיו וציוונו על קביעת מזוזה", כלומר על המצווה הכללית של מזוזה שכל ישראל שייכים אליה (רמב"ם הל' ברכות יא, יג)." ( קישור - סוף פסקה יג')

האם זו מחלוקת?

אם כן אולי יש מקום להביא בתשובה את שתי הדעות?


תשובה 2:

בערוך השולחן מעיד שמעולם לא שמענו שיברכו "על קביעת מזוזה". מסורת היא תמיד חזקה מהספרים ובפרט שמרן בשו"ע לא הביא שיש שני נוסחים.שאלה 3:

האים מברכים על קביעת מזוזה בחנות? למה לא מברכים על כל קביעת מזוזה בכל חדר בבית?


תשובה 3:

מברכים, וגם בכל חדר בבית.שאלה 4:

זה מנהג נכון?


תשובה 4:

כן, אבל אין זה הכרחי.