מקור למנהג לשפוך טיפה ראשונה מכל משקה לפני ששותים ממנו

כ"ד באב תשס"ז

שאלה:

שמעתי מיהודי חבדני"ק (חזב"ת) שיש מנהג לשפוך טיפה ראשונה מכל משקה לפני ששותים ממנו כדי למנוע "אחיזה לחיצונים" כדבריו. לטענתו המנהג מיוסד על הלכה בשולחן ערוך. האם נכון הדבר? על מה מבוסס מנהג/הלכה זה/ו?


תשובה:

המקור בחולין ק"ה ע"ב ותוס' שם ק"ו ע"א ד"ה חזנהו. מובא בספר חסידים סי' קיא, ובט"ז על או"ח רצ"ו סק"א ובמג"א שם סק"ב. אך לא הובא כהלכה מחייבת על ידי הפוסקים וגם לא הוזכר ברמב"ם ובשולחן ערוך.