מינוי מלך - מדוע קצף שמואל הנביא?

כ"ד בסיון תשס"ז

שאלה:

בספר שמואל א' פרק יב' קוצף שמואל על עם ישראל המבקשים לשים עליהם מלך וגם העם מודה כי חטא בכך (פסוקים יז', יט'-כ'). על מה ולמה כל התרעומת, והרי זו מצוה דאורייתה לשים מלך על עם ישראל?

תשובה:

למאן דאמר שאין זו מצוה (רס"ג, ר"י אברבנאל) לא קשיא. למי שסובר זו מצוה (רמב"ם) הוא משום שלא בקשו לשם שמים אלא מפני שמאסו בשמואל ותוכחתו, ככתוב "לא אותך מאסו כי אם אותי מאסו".