שיעורים על מצות הסוכה והיחס בין ישראל לאומות העולם, מתוך מסכת עבודה זרה, דף ב'.