האם אילת שייכת לארץ ישראל?

ז', כ"ד בטבת, כ"ח באב, י"ב באלול תשס"ז

שאלה 1:

האם אילת היום שייכת לארץ ישראל לפי התורה, ואם כן מהם המקורות?

תשובה 1:

יש מצוה שאילת תהיה כבושה תחת ידנו, מאחר והיא חלק מהארץ המובטחת שנאמר "ושתי גבולך מים סוף ועד ים פלישתים". לגבי השאלה אם חלות בה מצוות התלויות בארץ, מאחר ואינה כלולה בגבולות עולי בבל, הדבר תלוי בערכו של כיבוש צה"ל. פשט דברי הרמב"ם הוא שכל שנכבש מדעת כל ישראל יש בו קדושה גם לעניין מצוות התלויות בארץ. אבל רבים ממפרשיו תולים את החלת הקדושה בגורמים נוספים. דיון מפורט בעניין זה וסיכום השיטות העיקריות, ניתן לקרוא בכרך ז של "התורה והארץ" על חבל עזה וגוש קטיף, בהוצאת מכון התורה והארץ.שאלה 2:

רציתי להעיר שדעת הגר"ע יוסף והגרי"ש אלישיב (כמדומני) שליט"א, ואם זכורני נכון גם דעתו של ה'אור לציון' זיע"א, שאילת היא לא חלק מארץ ישראל (או לכה"פ ספק א"י). כנ"ל דעת הילקוט יוסף לגבי הגולן, ומובאת בילקוט יוסף דעתו של מרן הגרי"ש אלישיב שליט"א שהוא אמר לישיבה חרדית שרצו לסוע ל'קעמפ' בגולן שיש להימנע (כי אסור לצאת מא"י לחו"ל).

תשובה 2:

לגבי אילת. פשוט שהיא בכלל מצוות כיבוש לכו"ע. הדיון הוא רק לגבי מצוות התלויות בארץ, והאם להחשיב כיבוש צה"ל כקדושה שלישית. כמו כן יש דיון אם מותר לצאת מגבולות קדושה שניה. לגבי הגולן, אפילו אם ניתן לא דין של סוריא, (מה שהוא לענ"ד טעות), הרי מפורש בגיטין ח,א שדין ישוב א"י שייך אף בה, ונפסק בשו"ע הל' שבת.שאלה 3:

מה הדין של אילת וסביבותיה לעניין שמיטה?

תשובה 3:

לדעת רוב הרבנים בימינו האזור פטור מספק. הדבר תלוי במעמדו של כיבוש על ידי צה"ל אם מחיל קדושה שלישית או לא.שאלה 4:

נכחתי בשיעור שבו טען הרב שהעביר את השיעור כי העיר אילת לא נחשבת לארץ ישראל לפי כל הדעות והשיטות. האם טענה זו נכונה?

תשובה 4:

רוב העוסקים בעניינים אלו אינם שמים לב לכך שלעניין כיבוש, כל הארץ שהובטחה לאברהם היא בכלל חיוב הכיבוש. זה מה שגורם לכל מיני חולשות ביחס לעזה לגולן וכדומה. מקרא מלא "ושתי גבולך מים סוף ועד ים פלישתים". גם יש בהחלט לדון על כך שכיבוש צה"ל מהוה קדושה שלישית על פי פשט דברי הרמב"ם.