למה אסור לכהן נכה לעבוד בבית המקדש?

ד' בתמוז תש"ע

שאלה ותשובה (תשובות הרב מודגשות):

1. למה אסור לכהן נכה לעבוד בביהמ"ק ולהקריב שם קרבנות? כי הוא לא שלם והמקדש הוא מקום השלימות.

2. במה הוא חטא שיש לו מום? אין לו שום חטא.

3. למה המום הפיזי (שניתן לנכה שלא באשמתו) עושה אותו פגום בעיני ה' (כך כתוב בפסוק, שהוא מחלל את שם אלהיו במום שלו)? עבודה במקדש בגוף פגום היא חילול השם ולא עצם המום.